Niezalogowany (Zaloguj się)

Witaj!

Jeżeli chcesz uczestniczyć w dyskusji i mieć dostęp do innych kategorii musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Jeżeli już posiadasz konto zaloguj się.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, poproś o rejestrację.

Kategorie

Vanilla 1.1.6 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • CommentAuthordomingo
  • CommentTime3 Jul 2016 zmieniony
   # 1

  Nie trzeba być szczególnie spostrzegawczym, aby zauważyć bardzo przykry trend w naszym mieście - masowe wycinanie starych drzew. A jeśli ktoś tego nie zauważa, wystarczy że przeczyta i zwróci uwagę na liczby, są zatrważające. Polecam petycję Pani Ewa Rożnieckiej, która liczy na poparcie Łodzian dla swojej petycji, warto podpisać:
  http://www.petycje.pl/petycja/11920/zatrzymac_masows_wycinke_drzew_w_%C5%81odzi.html

  Oto jej treść.

  Do:
  Prezydent M. Łodzi Hanna Zdanowska, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Łodzi
  prasa łódzka
  UMŁ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
  Rada M. Łodzi ul. Piotrkowska 106, Łódź
  lckm@uml.lodz.pl, brm@uml.lodz.pl, rada.miejska@uml.lodz.pl

  Apelujemy do p. Prezydent oraz Rady Miasta Łodzi o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegających masowej wycince
  drzew w Łodzi. Oczekujemy, że plan dalszych prac rewitalizacyjno - modernizacyjnych miasta zostanie uzupełniony
  zaleceniami dotyczącymi zachowania istniejących drzew w projektach przebudowy kolejnych obszarów Łodzi.

  Wiele miast na świecie wprowadza przepisy nakazujące ochronę zieleni przy wszelkich inwestycjach. O potrzebie
  ustanowienia takich przepisów dla m. Łodzi świadczy np. fakt iż tylko w kwietniu 2016 r. Prezydent Miasta Łodzi wydała
  na wniosek Wydz. Ochrony Środowiska 93 decyzje zezwalające na wycinkę 1582 drzew ( w tym 521 drzew z ul.
  Niciarnianej). Tylko 8 z wydanych decyzji zawierało nakaz dokonania nasadzeń w miejsce usuniętych drzew (dane wg
  BIP Urzędu M. Łodzi). Warto zauważyć, że decyzje wydane zostały od 1 do 30 kwietnia, tzn. w okresie
  rekomendowanego wstrzymania wycinek ze względu na gniazdowania ptaków.

  W ciągu ostatnich miesięcy w ramach rewitalizacji i modernizacji miasta wycięto w Łodzi znaczącą liczbę dojrzałych
  drzew, miejscami zastępując je młodymi sadzonkami. Nasadzenia nie rekompensują braku starych drzew, tym bardziej,
  że wiele z tych sadzonek to okazy niskopienne, które nigdy nie zaistnieją na ulicach jako pełnowartościowe drzewa.
  Ponadto nasadzenia nie zapewniają różnorodności: sadzone są głównie klony, brak natomiast typowych polskich,
  ozdobnych drzew (np. kasztanowce, lipy, jarzębiny).

  Dzieje się tak wbrew rekomendacjom dotyczącym ochrony zieleni miejskiej zapisanym w Uchwale Nr LV/1151/13 Rady
  Miejskiej w Łodzi z dn. 16 stycznia 2013 r. oraz Programie ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011 - 2014 z
  perspektywą na lata 2015 - 2018, przyjętym Uchwałą Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 30 marca 2011 r.

  W Programie ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018 zapisano
  jako Priorytet III Ochronę przyrody i rozbudowę terenów zieleni miejskiej. Stwierdzono, że: „…pozostałości przyrody
  naturalnej na terenie Łodzi wymagają skutecznej ochrony przed zniszczeniem. Czynnikiem szczególnie niszczącym jest
  chaotyczna zabudowa prowadzona bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kreowana przez
  inwestorów w oparciu o indywidualne decyzje o warunkach zabudowy”. W Programie podkreślono również konieczność
  poprawiania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prowadzenia konsultacji społecznych. Niestety, postulaty te
  nie są w żadnym stopniu realizowane.

  W Programie zapisano też: „Kontynuowany będzie również program ochrony kasztanowców, który wraz z pielęgnacją i
  leczeniem starodrzewia jest realizowany przez Miasto od kilku lat, w ramach corocznie przyznawanych środków
  budżetowych”. Środki te są marnowane, bo obecnie pod piłami pada starodrzew, w tym często kasztanowce, bez
  rekompensujących nasadzeń.

  W dokumentach powyższych określono działania na rzecz optymalizacji zarządzania zielenią miejską, m.in.:
  - opracowanie standardów utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w zależności od ich rodzaju,
  - przygotowanie pełnej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
  inwentaryzacji drzew i krzewów w pasach przyulicznych.

  Zalecenia powyższe nie są w żaden sposób uwzględniane w pracach modernizacji centrum miasta, a masowe wycinki
  ostatnich miesięcy oznaczają praktycznie pozbawienie centrum miasta zieleni i starodrzewu. W Programie przyjęto
  160% jako wskaźnik liczby nasadzeń w stosunku do liczby wyciętych drzew w pasach drogowych, pozwalający
  zachować korzystny wpływ zieleni na stan powietrza i dobrostan mieszkańców. Tymczasem decyzje o wycince drzew
  podejmowane są w sposób chaotyczny, w wielu wypadkach bez konsultacji z Wydz. Ochr. Środowiska, np. na
  podstawie planów przebudowy jezdni (Zarząd Dróg i Transportu), bądź na zlecenie urzędów (np. Łódzki Wojewódzki
  Konserwator Zabytków). Firmy dokonujące wycinek, nauczone doświadczeniami protestów mieszkańców, wykonują
  wycinki w ekspresowym tempie i w godzinach „bezpiecznych”, uniemożliwiając jakąkolwiek weryfikację i dyskusję
  (przykład: ostatnia wycinka rosłych kasztanowców u zbiegu Al. Piłsudskiego i Al. Kościuszki).

  Tną również prywatne osoby i firmy, z łatwością uzyskując formalną zgodę urzędów. Gdyby istniał plan utrzymania
  zieleni miejskiej i koncepcja urbanistyczna uwzględniająca zieleń już istniejącą i zasady jej zachowania, inwestorzy
  musieliby dołożyć starań aby się do niej dostosować i przynajmniej część zieleni można by ocalić.

  Na usuwaniu dojrzałych drzew cierpi estetyka miasta, a również pogarszają się warunki zdrowotne życia w mieście.
  Patyczki nasadzane w miejsce starych drzew, jeśli w ogóle się przyjmą, staną się drzewami za dziesiątki lat. Nowe
  sadzonki wyglądają żałośnie, wtopione w betonowe płyty chodników, bez skrawka trawnika. Skupienie się władz
  miasta na modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i rewitalizacji nieruchomości, bez uwzględnienia w projekcie
  istniejącej zieleni, doprowadzi do utworzenia może nowoczesnego, ale betonowego miasta. W takim mieście bardzo
  wielu mieszkańców nie chce żyć.

  Wnioskujemy o program zachowania starodrzewu oraz nasadzeń w miejsce wyciętych drzew i krzewów przyulicznych,
  rekompensujących straty w zieleni miejskiej Łodzi, w dalszych pracach rewitalizacyjnych miasta.

  Kopia listu została umieszczona w serwisie petycje.pl i wysłana do prasy łódzkiej.

  Załączamy do nin. petycji zdjęcia oraz opis niektórych budzących wątpliwość przypadków (zdjęcia w załącznikach
  wysłane w osobnej poczcie).

  Niżej podpisany/a:
  Ewa Rożniecka
  94-109 Łódź
  autor11920@petycje.pl